Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Van Tol Convenience Food B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank 's-Hertogenbosch op 25 september 2003 onder nummer 103/2003

1.       Algemeen

1.1     Van Tol Convenience Food B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna worden aangeduid met: "Van Tol".

1.2     Onder "koper" wordt verstaan iedere rechtspersoon en natuurlijke persoon tot wie Van Tol haar aanbiedingen richt, alsmede degene die aan Van Tol een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie Van Tol een overeenkomst aangaat c.q. degene met wie Van Tol in enige rechtsbetrekking staat.

1.3     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en levering door Van Tol en op het verrichten van diensten door Van Tol onder welke benaming ook. Indien eenmaal op basis van deze voorwaarden is gecontracteerd dan gelden zij ook voor toekomstige transacties.

1.4     Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Van Tol slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5     Verwijzing door de koper naar de door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, worden door Van Tol nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.       Aanbiedingen / orders

2.1     Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.    Orders zijn voor Van Tol eerst bindend, wanneer zij door Van Tol schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.

2.3     Van Tol kan tot de aflevering een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

3.       Prijzen

3.1     Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

3.2     Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijscourant, dan wel circulaire.

4.       BTW-Registratienummer

4.1     Partijen zijn over en weer verplicht aan elkaar hun correcte BTW-registratienummer te verstrekken, alsmede terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan.

4.2     Ingeval koper de onder 4.1. genoemde verplichting niet nakomt, zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de BTW en andere bedragen voor zover Van Tol die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

4.3     Onverminderd overige opschortings- en andere rechten heeft Van Tol het recht om alle verdere leveringen op te schorten totdat de koper volledig aan zijn onder 4.1. en 4.2. genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.4     Ingeval Van Tol de onder 4.1. genoemde verplichting niet nakomt, zal Van Tol aan koper vergoeden de BTW en andere bedragen voor zover de koper die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen

5.       Prijsverhogingen

5.1     Van Tol is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.

5.2     Onder grondstoffen en hulpmaterialen worden in ieder geval verstaan: elektriciteit, goederen die Van Tol van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies.

5.3     Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 5% geeft de koper het recht de overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk twee weken nadat Van Tol hem van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

6.       Levering / leveringstermijn

6.1     De levering van de goederen geschiedt franco huis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer, dan dat de vracht voor rekening van Van Tol is tot aan de losplaats van de koper.

6.2     Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk te zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten, zal de koper voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen ter beschikking stellen.

6.3     Koper zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt. Van Tol is gerechtigd nadere specifieke logistieke voorwaarden te stellen.

6.4     Een enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van Van Tol opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in artikel 13, de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.

6.5     Van Tol heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door haar gewenste vorm te ontvangen.

6.6     Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien Van Tol daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

6.7     Van Tol is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.       Reclames

7.1     Indien de door Van Tol geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument c.q. afleveringsbon. Dit vervoersdocument c.q. afleveringsbon wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van de afgeleverde goederen. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden binnen één werkdag nadat de koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen twee dagen na afleveringsdatum.

7.2     Bij gebreke van tijdige reclame verliest de koper zijn aanspraken jegens Van Tol en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de koper in geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op moment van aflevering reeds bestonden, zal Van Tol slechts verplicht zijn aan de koper een vervangende partij ter beschikking te stellen.

7.3     Naar eigen keuze van Van Tol kan Van Tol, in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij, aan koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen, dan wel koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren.

7.4     Telefonische reclames dienen binnen de in 7.1. gemelde termijn schriftelijk worden bevestigd, onder inzending van bewijsstukken, monsters, opgave van productienummers, etc.

7.5     Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling, dan wel de verpakking van het product door de koper of derden

8.       Betaling

8.1     Betaling dient binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden. Indien de factuur geen termijn vermeldt, geldt een betalingstermijn van acht dagen.

8.2     Van Tol is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de koopprijs dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst. (Zie 6.5.)

8.3     Eventuele geschillen tussen de koper en Van Tol over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.

8.4     In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door Van Tol ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag, vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een van bedrag van € 680,00.

8.5     Van Tol bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toerekent.

9.       Risico / eigendomsvoorbehoud

9.1     Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.

9.2     Van Tol behoudt zich het recht voor om geleverde goederen terug te doen halen bij koper tegen vervanging van een nieuwe partij goederen mocht Van Tol dit nodig achten zonder daardoor schadeplichtig te worden.

9.3     Alle door Van Tol afgeleverde goederen blijven eigendom van Van Tol, totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92, lid 2 BW heeft voldaan. Koper heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij Van Tol schriftelijk te kennen geeft dat koper deze goederen terstond ter beschikking van Van Tol moet stellen.

9.4     Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van Van Tol een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door Van Tol geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

10.     Zorgplicht

 Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten, waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel de reputatie van de merken van Van Tol zouden kunnen worden aangetast

11.     Omzetbonus / korting

Indien een omzetbonus of enige andere korting is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien koper al zijn verplichtingen jegens Van Tol volledig en stipt is nagekomen. Van Tol betaalt de omzetbonus of korting uit, mits deze opeisbaar is. De koper mag deze niet met de betaling van de facturen  verrekenen, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

12.     Aansprakelijkheid

12.1   Iedere aansprakelijkheid van Van Tol - met inbegrip van buitencontractuele aansprakelijkheid - is beperkt tot het, naar keuze van Van Tol, leveren van vervangende goederen voor door Van Tol geleverde gebrekkige goederen dan wel het vergoeden van de factuurwaarde van die gebrekkige goederen.

12.2   Iedere aansprakelijkheid van Van Tol die verder strekt dan het bepaalde in 12.1 is uitgesloten, behoudens:

a. indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van Van Tol;

b.  indien Van Tol aansprakelijk is op grond van de dwingendrechtelijke regeling inzake de productaansprakelijkheid, in dat geval is Van Tol echter slechts aansprakelijk jegens "de benadeelde" als bedoeld in art. 6:192 BW;

c.  indien een aansprakelijkheidsverzekering van Van Tol de betreffende schade dekt, alsdan is de aansprakelijkheid van Van Tol beperkt tot het bedrag waarop de betreffende verzekering in dat concrete geval aanspraak geeft.

12.3   In afwijking van het bepaalde in 12.1 en 12.2 is iedere aansprakelijkheid Van Tol volledig uitgesloten  indien:

a.  de gebrekkige goederen niet aan Van Tol ter beschikking zijn gesteld;

b.  indien de koper dan wel eventuele  opvolgende gebruikers zich niet strikt hebben gehouden aan de bewaarvoorschriften van de betreffende goederen waardoor bederf is opgetreden en/of waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door de wederpartij geuite klachten te onderzoeken;

c.  indien de betreffende goederen zijn gebruikt na de uiterste houdbaarheidsdatum.

12.4   Van Tol is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade c.q. bedrijfsschade, waaronder mede begrepen gevolgschade, omzetschade, winstderving en goodwill-schade.

12.5   Koper vrijwaart Van Tol voor aanspraken van derden terzake schade die verband houdt met de door Van Tol geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en Van Tol gesloten overeenkomst.

13.     Overmacht

13.1   Mocht Van Tol als gevolg van een haar niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan haar leveringsverplichting te voldoen, dan zal Van Tol gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.

13.2   Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel Van Tol als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen.

13.3   Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transport-belemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen  met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie Van Tol een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van Van Tol.

13.4   Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van Van Tol, onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijven verhinderd of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

13.5   Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het personeel van Van Tol.

14.     Wederverkoop

14.1   De goederen mogen slechts in de originele ongewijzigde verpakking worden doorgeleverd, tenzij deze door koper worden gebruikt voor de bereiding van voedsel en daartoe door koper uit de verpakking dienen te worden gehaald.

14.2   Koper dient met zijn afnemer, voor zover het niet de consument is, overeen te komen dat ook die afnemer het in artikel 14.1. bepaalde in acht zal nemen.

15.     Ontbinding

15.1   Van Tol is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:

a.  koper achterstallig is met de betaling van de verkoopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan Van Tol is verschuldigd;

b.  koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q.  koper in liquidatie of insolventie geraakt c.q. koper surséance van betaling vraagt c.q. de Wet schuldsanering natuurlijke personen (al dan niet voorlopig) op koper van toepassing wordt verklaard.

15.2   In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in 15.1, wordt elke vordering, die Van Tol op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.

15.3   Indien een van de in 15.1 sub b. genoemde gevallen zich voordoet, is Van Tol gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen. Artikel 15.2. is van overeenkomstige toepassing.

15.4   Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van Van Tol op volledige vergoeding van door haar geleden schade.

16.     Uniforme artikelcodering

Met betrekking tot het symbool als bedoeld in de International Article Numbering Association (EAN) regeling, is Van Tol nimmer aansprakelijk tenzij zij de voorschriften van de EAN niet heeft opgevolgd. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet hetgeen is bepaald in art. 12.

17.     Geschillen

17.1   Op alle met Van Tol gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

17.2   De bepaling van de Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI, ’s-Gravenhage 1 juli 1964) en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11 april 1980) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.3   Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch, Nederland, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten of tenzij Van Tol een andere rechter mocht adiëren.